Achtergrond informatie

Waterdieptemetingen
Om een goed beeld van de waterbodem te kunnen krijgen zijn dieptemetingen essentieel. Samen met hydrografische software kunnen die dieptemetingen de topografie van de waterbodem in kaart brengen. Meten met geluid is hiervoor het meest geschikt. Als je met geschikte apparatuur een geluidspuls, een pakketje geluidsenergie, naar de bodem stuurt en even wacht , dan kun je de door de bodem teruggekaatste puls weer "horen". In de tijd tussen het zenden en ontvangen legt de puls tweemaal de afstand tussen waterspiegel en bodem af. De diepte krijg je dus door de helft van het tijdsverschil te vermenigvuldigen met de snelheid van het geluid in water. De snelheid van het geluid in water varieert. De twee belangrijkste factoren die de snelheid beïnvloeden zijn het zoutgehalte en de temperatuur. Hoe zouter het water is hoe hoger de snelheid wordt en de temperatuur is in zout water meer van invloed dan in zoet water. Een fout in de geluidssnelheid leidt direct tot een fout in de gemeten diepte. De formule van Medwin wordt vaak toegepast om de snelheid te berekenen.

Het echolood
De zender zet dus een elektrisch signaal om naar een akoestisch en de ontvanger vangt, na weerkaatsing op de bodem, het geluid weer op om het vervolgens weer om te zetten naar elektrisch. Zender en ontvanger vormen samen de transducer. Het geheel van transducer, voedingskabels, datakabels e.d. wordt het echolood genoemd, in het Engels echosounder. 
Het moge duidelijk zijn dat om een betrouwbare meting te kunnen uitvoeren het echolood gecontroleerd moet worden voordat met een meting wordt begonnen.

Multibeam sonar
Een multibeam sonar kun je zien als een echolood dat gelijktijdig vele smalle bundeltjes op de waterbodem laat vallen. Dit gebeurt in een waaiervorm, dwars op de vaarrichting. De breedte van het pad dat je zo in één keer kunt meten kan wel 10 maal de waterdiepte zijn. 

Bathymetrie
Bathymetrie is Grieks voor het opmeten van de topografische hoogte van een waterbodems met als doel de vervaardiging van waterkaarten. Bathymetrie is een onderdeel van het veel bredere vakgebied hydrografie. Dieptes worden aangegeven met dieptelijnen en numerieke aanduidingen. De gemeten dieptes worden herleid naar een reductievlak, in Nederland : N.A.P. In de kaart wordt met kleurverschil de verschillende dieptes aangegeven. Van rood, oranje, geel naar groen, blauw en donkerblauw voor respectievelijk ondiep en diep water.

Wilt u meer weten over meanderss survey services?

Klik hier
Website laten maken door Modual.